Organizatorzy MFB 2017

Biblioteka Jagiellońska

Główna biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jedna z najstarszych i największych książnic Polski, której podstawowy kierunek działalności wyznaczają naukowe opracowanie i udostępnianie zbiorów specjalnych, dokumentów do badań dziejów kultury polskiej od XV do XIX w. Obszarem intensywnych prac Biblioteki jest automatyzacja procesów informacyjnych i bibliotecznych oraz cyfryzacja zasobów wiedzy i informacji naukowej. Biblioteka Jagiellońska realizuje zadania edukacyjne, badawcze, naukowo-wydawnicze, kulturalne i informacyjne. Inicjuje i realizuje projekty upowszechniające naukę. Więcej: http://www.bj.uj.edu.pl/

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Placówka realizująca cele naukowo-badawcze w zakresie humanistycznych i interdyscyplinarnych badań różnorodnych aspektów książki, biblioteki i informacji. W trybie studiów stacjonarnych i podyplomowych przygotowuje profesjonalną kadrę sektora usług informacyjnych dla nauki, edukacji, biznesu i administracji. Instytut oferuje też studia z zakresu zarządzania informacją kształcąc pracowników wywiadowni, analityków informacji, specjalistów transferu informacji w społeczeństwie. Więcej: http://www.inib.uj.edu.pl/

Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie  jednostka dydaktyczno-naukowa skupiona na zadaniach kształcenia specjalistów służb informacyjnych. W Katedrach Wiedzy o Drukowanych i Cyfrowych Środkach Przekazu, Zarządzania Informacją oraz Kultury Informacyjnej realizowane są prace badawcze z obszarów bibliologii i informatologii. Prowadzone prace dotyczą m.in. informacji naukowej, zagadnień architektury informacji, potrzeb użytkowników informacji, bibliometrii, historii książki i prasy, czytelnictwa, edukacji medialnej i zarządzania informacją. Więcej: http://iinib.up.krakow.pl/

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręg Małopolski

Organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz rozwoju i promowania polskiego bibliotekarstwa i zawodu bibliotekarza. Integruje wokół branżowych inicjatyw przedstawicieli różnorodnych instytucji bibliotecznych. Stowarzyszenie prowadzi działalność wydawniczą na rzecz upowszechniania intelektualnego dorobku bibliotekarstwa polskiego oraz zagranicznego. Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach dedykowanych popularyzacji bibliotek, książek i czytelnictwa. Aktywnie wspiera edukację bibliotekarzy prowadząc różnorodne szkolenia. Więcej: http://www.sbp.pl/okregi_i_oddzialy/malopolski/wiadomosci

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Główna publiczna biblioteka województwa małopolskiego, pełniąca dwie podstawowe funkcje, z których pierwsza to gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów na miejscu i na zewnątrz, pośredniczenie w wypożyczaniu międzybibliotecznym, druga natomiast to wsparcie merytoryczne sieci samorządowych bibliotek publicznych w Małopolsce. Tematyka gromadzonych zbiorów jest uniwersalna z przewagą piśmiennictwa humanistyczno - społecznego. Biblioteka jest animatorem wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych. Więcej: http://www.rajska.info/

Komitet naukowy i organizacyjny MFB 2017

Komitet naukowy Małopolskiego Forum Bibliotek 2017 tworzą:

 • Prof. Zdzisław Pietrzyk – przewodniczący
 • Dr hab. Władysław Marek Kolasa
 • Dr hab. Marek Nahotko
 • Dr hab. Remigiusz Sapa
 • Dr hab. Michał Rogoż

Komitet organizacyjny Małopolskiego Forum Bibliotek 2017 tworzą:

 • Krzysztof Frankowicz (BJ) – przewodniczący
 • José Andrés Alonso de la Fuente (BJ) - sekretarz
 • Wioleta Jakubas (BJ)
 • Agnieszka Będkowska (WBP)
 • Aneta Januszko-Szakiel (INiB UJ)
 • Paloma Korycińska (INiB UJ)
 • Żaneta Kubic (BJ, SBP)
 • Sabina Kwiecień (INoI UP)
 • Barbara Korfel (BJ)
 • Aleksandra Prokop-Kacprzak (BJ)
 • Ewa Valde-Nowak (BJ)
 • Aneta Giza (BJ)
 • Mirosław Kubic (BJ)
 • Gabriela Żurek (WBP)